Marginal Column
Eduardo Rodríguez

您的个人联系方式

Eduardo Rodríguez
总经理

里斯本
Content

我们在葡萄牙的办公场所

里斯本

 

我们员工的能力和灵活性使我们成为执行复杂的跨国项目最理想的合作伙伴。

我们在里斯本的办公场所以英语、葡萄牙语和西班牙语提供全天候服务。我们也可以按照要求用其他国际语言为您提供服务。

电话:+351 218 500000

 

Bosch Security Systems – Sistemas de Segurança, SA

Bosch Service Solutions
1800-220 Lisbon Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
+351 218 500000


Bosch Security Systems –
Sistemas de Segurança, SA
Bosch Service Solutions
Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
1800-220 Lisbon