Marginal Column
Raluca Romanu

您的个人联系方式

Raluca Romanu
总经理

罗马尼亚
Content

我们在罗马尼亚的办公场所

蒂米什瓦拉

 

我们员工的能力和灵活性使我们成为执行复杂的跨国项目最理想的合作伙伴。

我们在蒂米什瓦拉的办公场所以英语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、罗马尼亚语、塞尔维亚语和西班牙语提供全天候服务。我们也可以按照要求用其他国际语言为您提供服务。

电话:+40 256 200000

 

Bosch Service Solutions SRL

AGN Business Centre
300088 Timisoara Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
+40 256 200000


Bosch Service Solutions SRL
AGN Business Centre
Calea Aradului 8
300088 Timisoara